Plan Akcji - Odszczurzanie

alt

PLAN AKCJI - ODSZCZURZANIE PRZEPROWADZANEJ NA TERENIE MIASTA ZABRZE W OKRESIE OD 18.09.2017 r. DO 20.10.2017 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) oraz w oparciu o Rozdział 8 § 23 ust. 1 i 2 załącznika Uchwały Nr XXIV/247/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.04.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zabrze, Prezydent ustalił przeprowadzenie akcji "Odszczurzania" w dniach od 18.09.2017 r. do 20.10.2017 r.

Akcja powyższa polegać będzie na jednorazowym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, zakładach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, fabrykach, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych, w obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych, itd. stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną.

Zarządcy i właściciele nieruchomości do dnia 15.09.2017 r. mają spowodować oczyszczenie ze wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych posesji, podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów, hal, magazynów, pomieszczeń gospodarczych, itp. celem pozbawienia gryzoni możliwości uzyskania pożywienia.

Do akcji odszczurzania pożądane jest wykorzystanie szerokiego asortymentu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni w akcjach powszechnych dostępnych obecnie w handlu, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

  • W dniu 18 września 2017 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, szczególnie na śmietnikach, w piwnicach, strychach, składnicach budynków gospodarczych a także na zapleczach sklepów, stołówek barów, restauracji itp. zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

  • W dniach od 18 września 2017 r. do 20 października 2017 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę uzupełniając w miarę spożycia przez gryzonie.

  • W miejscach gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie informujące np. "UWAGA - TRUTKA !"..

  • W czasie trwania akcji "Odszczurzania" zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu.

  • Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.

  • W dniu 20 października 2017 r. należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić zarządzane nieruchomości.

  • Padłe gryzonie należy usuwać na bieżąco.

Osoby odpowiedzialne, które nie dopełnią wymienionych obowiązków podlegają zgodnie z art.117 Kodeksu Wykroczeń karze grzywny albo karze nagany.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zabrzu przeprowadzą akcję "Odszczurzanie" w następujących etapach:

ETAP PIERWSZY - od 11 września 2017 r. do 15 września 2017 r.

Strażnicy miejscy przeprowadzą samodzielne kontrole wybranych piwnic, strychów, lokali gastronomicznych lub użytkowych w podległych rejonach służbowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu czystości w/wymienionych obiektów należy wyznaczyć termin ich usunięcia najpóźniej do dnia 15 września 2017 r.

ETAP DRUGI - od 18 września 2017 r. do 20 października 2017 r.

Strażnicy miejscy przeprowadzą kontrole w obiektach, w których mogą przebywać gryzonie zwracając uwagę na fakt wyłożenia trutki oraz odpowiednie oznakowanie miejsca poprzez rozwieszenie ostrzeżeń o wyłożeniu trutki. Jednocześnie sprawdzą czy administratorzy dopełnili obowiązku oczyszczenia miejsc wskazanych w pierwszym etapie prowadzonej akcji (przed wyłożeniem trutki), egzekwując na drodze prawnej obowiązki od podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji w przypadku stwierdzenia braku działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

ETAP TRZECI - Od 23 października 2017 r. do 27 października 2017 r.

Strażnicy miejscy przeprowadzą samodzielne kontrole wybranych piwnic, strychów oraz innych miejsc w celu sprawdzenia czy wyłożona w trakcie trwania akcji trutka została usunięta przez administratorów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostaną podjęte działania skutkujące jej usunięciem.


 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA