Bezpieczny Plac Zabawalt

Bezpieczne i czyste place zabaw 2017

W okresie od 24.04.2017 r. do 12.05.2017 r. Straż Miejska w Zabrzu prowadzić będzie na zabrzańskich placach zabaw nasilone działania kontrolne w związku z coroczną akcją mającą na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci korzystających z urządzeń zabawowych.

Kontrola dotyczy realizacji przepisów zawartych w ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Zabrze, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Zabrze z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIV/247/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze. Kontrola prowadzona będzie przez strażników miejskich, którzy będą sprawdzać place zabaw znajdujące się na terenach gminnych jak również na terenach pozostających w zarządzaniu innych podmiotów. Podczas kontroli strażnicy sprawdzą:
  • Piaskownice - ich stan techniczny oraz czy został wymieniony w niej piasek w terminie do 30.04.2017 r. 
  • Stan techniczny urządzeń zabawowych, 
  • Stan ogrodzenia placu zabaw oraz stan czystości i jego otoczenia. 
 Wyniki kontroli będą udokumentowane na protokołach oraz na notatkach służbowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zastosowane zostaną przewidziane prawem sankcje karne oraz będą wydane polecenia niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie po którym strażnicy przeprowadzą ponowną kontrolę. O miejscach w których nie wymieniono piasku zostanie powiadomiona Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Miejskie place zabaw zostaną skontrolowane wraz z przedstawicielami Wydziału Infrastruktury Komunalnej. 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA