Historia Straży Miejskiej w Zabrzu

W dniu 18 lutego 1991 r. Rada Miejska w Zabrzu uchwałą Nr XV/128/92 uznała potrzebę powołania Straży Miejskiej w Zabrzu przez Prezydenta Miasta. Podstawy prawne do powołania Straży oraz do działania dla strażników wynikały bezpośrednio z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W związku z tym w dniu 23 sierpnia 1991 r. Prezydent Miasta Zabrze przesłał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie statut stanowiący podstawę jej działania.

Pierwszym Komendantem Straży Miejskiej w Zabrzu był Pan Andrzej Maciak. Komenda Straży w tym czasie znajdowała się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 - 7 w Zabrzu.

Aktu nominacji pierwszych 11 strażników i wręczenia legitymacji służbowych dokonał Prezydent Miasta Zabrze Pan Roman Urbańczyk w dniu 20 września 1991 r. na Placu Wolności w Zabrzu. Z tej grupy aktualnie w Straży pracuje 2 strażników - Pani Teresa Niewulis oraz Pan Sławomir Macioszek. Na początku strażnicy wykonywali głównie czynności administracyjno - porządkowe. W krótkim jednak okresie stan osobowy Straży został zwiększony i zasadniczym zadaniem strażników była ochrona spokoju i porządku publicznego na terenie miasta. Podjęte przez Komendanta Andrzeja Maciaka rozwiązania organizacyjne sprawiły, że Straż Miejska w Zabrzu była jedną z najbardziej zaangażowanych w kraju jednostek tego typu w ochronę porządku publicznego na terenie miasta. Wspomnieć przy tym należy o utworzeniu w ramach Straży kilkunastoosobowego doskonale wyszkolonego i wyposażonego pododdziału, który oprócz działań interwencyjnych w mieście bezpośrednio współdziałał z funkcjonariuszami Policji w ochronie porządku podczas meczy na stadionie Górnika Zabrze. Dowódca tego pododdziału - Pan Jarosław Rajda aktualnie jest zatrudniony na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu.

W 1997 r. obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu objął Pan Jan Krzywicki i pełnił je do 2000 r. W tym czasie weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /miejskich/ i szereg aktów wykonawczych, które w rezultacie zmieniły obraz straży miejskiej w zakresie metod i form działania. Przedsięwzięcia organizacyjne, szkoleniowe, zaangażowanie strażników i uzyskane efekty w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie miasta zostały docenione przez mieszkańców i władze samorządowe miasta. W dniu 18 września 2000 r. radni Rady Miejskiej na sesji wysoko ocenili działanie Straży i jednogłośnie zagłosowali za utworzeniem jednostki organizacyjnej jednostki budżetowej Gminy Zabrze pod nazwą "Straż Miejska w Zabrzu" /uchwała Nr XXIV/363/2000 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 18 września 2000 r. Skutkiem tego Straż Miejska została wyłączona ze struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu i rozpoczęła działanie jako jednostka organizacyjna gminy Zabrze.

Od 1 stycznia 2001 r. do 9 kwietnia 2006 r. obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu pełnił Pan Janusz Wiaterek. W tym okresie w lutym 2001 r. Komenda Straży została przeniesiona do budynku przy ul. Pawła Stalmacha 9, gdzie do dzisiaj mieści się jej siedziba. Zwiększył się stan osobowy jednostki - do 62 pracowników, a także ilość środków transportu. Strażnicy wykonują zadania na terenie miasta w ramach patroli dzielnicowych i interwencyjnych w systemie 24 godzinnym. Dzięki staraniom Komendanta Janusza Wiaterka - znani są nie tylko na terenie Zabrza - z szeregu podejmowanych akcji w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego.

W uznaniu za dotychczasowe działanie zabrzańskich strażników miejskich - w dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada Miejska uchwałą Nr LII/662/06 nadała sztandar Straży Miejskiej w Zabrzu.

Z dniem 10 kwietnia 2006 r. do pełnienia obowiązków Komendanta Straży - do czasu wyłonienia nowego Komendanta w drodze postępowania konkursowego - Prezydent Miasta Zabrze Pan Jerzy Gołubowicz wyznaczył Pana Jana Krzywickiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, z dniem 1 marca 2007 roku Komendantem Straży Miejskiej w Zabrzu został Pan Jarosław Rajda.

 


 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO

 

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ