Akcja - Wrak - plan akcji

 

PLAN AKCJI - WRAK

PRZEPROWADZANEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W OKRESIE 01.04.2011 r. DO 30.04.2011 r.

 


W powyższym okresie Straż Miejska w Zabrzu będzie prowadzić działania ukierunkowane na właścicieli pojazdów pozostawionych na terenie miasta, które nie posiadają tablic rejestracyjnych lub których stan techniczny wskazuje na to, że są nieużywane. Strażnicy miejscy w trakcie patrolowania miasta będą patrolować ulice, ze zwróceniem uwagi na miejsca, w których są zaparkowane powyższe pojazdy a następnie podejmować działania zmierzające do ustalenia właściciela pojazdu w celu wydania mu polecenia niezwłocznego usunięcia pojazdu.

Więcej…
 
Akcja - bezpieczne i czyste place zabaw 2011 - plan akcji

 

PLAN AKCJI - BEZPIECZNE I CZYSTE PLACE ZABAW 2011

PRZEPROWADZANEJ NA TERENIE MIASTA ZABRZE

W OKRESIE OD 04.04.2011 r. DO 06.05.2011 r.

 

 

W celu kontroli realizacji przepisów zawartych w art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996, Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami) oraz § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze będącego załącznikiem do Uchwały Nr XL/472/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dn. 16.05.2005 r. oraz przepisów Kodeksu Wykroczeń - od dnia 04.04.2011 r. prowadzone będą przez strażników miejskich działania kontrolne pod kątem realizacji obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości, na których znajdują się place zabaw lub urządzenia zabawowe.

Kontroli będą podlegać:

  1. Piaskownice - ich stan techniczny oraz wymiana piasku według obowiązujących przepisów uchwały RM,

  2. Sprzęt zabawowy - ich stan techniczny,

  3. Ogrodzenie placu zabaw - jego stan techniczny (jeśli zostało ustawione),

  4. Czystość placów zabaw i otoczenia.

Więcej…
 
Zakończono akcję "Numer porządkowy"

W okresie od 07.03 do 25.03.2011 r. Straż Miejska w Zabrzu prowadziła działania kontrolne w ramach akcji "Numer porządkowy". W tym okresie strażnicy miejscy kontrolowali wybrane nieruchomości w podległych rejonach służbowych w zakresie oznaczenia posesji stosownymi tabliczkami z numerami porządkowymi. Ponadto kontrolom poddane zostało oświetlenie tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości. W ramach powyższej akcji strażnicy miejscy przeprowadzili 1639 kontroli nieruchomości oraz podjęli 89 interwencji wobec osób odpowiedzialnych za prawidłowe oznaczenie nieruchomości, którym nakazano uzupełnić właściwe oznakowanie posesji.

 
Kontrola numerów porządkowych nieruchomości

W okresie od 07.03 do 25.03.2011 r. Straż Miejska w Zabrzu będzie prowadzić działania kontrolne w ramach akcji "Numer porządkowy". W tym okresie strażnicy miejscy będą kontrolować wybrane nieruchomości w podległych rejonach służbowych w zakresie oznaczenia posesji stosownymi tabliczkami z numerami porządkowymi. Ponadto kontrolom poddane zostanie oświetlenie tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości strażnicy miejscy będą podejmować działania ukierunkowane na wyegzekwowanie od właściciela/administratora posesji uzupełnienia numeru porządkowego.

Przypominamy:

Zgodnie z art64§1 Kodeksu Wykroczeń "Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250zł albo karze nagany. §2 - Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym".

 

 
Akcja - odszczurzanie 2011 - plan akcji

 

PLAN AKCJI - ODSZCZURZANIE

PRZEPROWADZANEJ NA TERENIE MIASTA ZABRZE

W OKRESIE OD 14.03.2011 r. DO 15.04.2011 r.

 

 

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Rozdział 6§23.1 i 2 załącznika do Uchwały Nr XL/472/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.05.2005r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na obszarze Miasta Zabrze, obwieszczeniem z dnia 01.02.2011 r. Prezydent ustalił przeprowadzenie akcji "Odszczurzania" w dniach od 14.03.2011 r. do 15.04.2011 r.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 następna > ostatnia >>

Strona 98 z 101

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO

 

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ