Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobów informowania wojewody o tej współpracy /Dz. U. 2009 r., nr 220, poz. 1732/.

Teks do pobrania stąd.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 1998r. Nr 112, poz. 713 ze zm./.

Tekst do pobrania stąd.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. 2013 r., poz. 353, ze zm./.

Tekst do pobrania stąd.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) /Dz. U. z 1998 r. nr 161, poz. 1108/

Tekst do pobrania stąd.


Ustawa z dnia 24.05.2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej /Dz. U. 2013 r., poz. 628, ze zm./.

Tekst do pobrania stąd.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. 2009 r. Nr 220, poz. 1719 /.

Tekst do pobrania stąd.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności /Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1722 /.

Tekst do pobrania stąd.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz. U. z 2008 r. Nr 132, poz. 841/.

Tekst do pobrania stąd.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026, z późn. zm./.

Teks do pobrania stąd.


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /Dz. U. z 2013 r., poz.1383/.

Tekst do pobrania stąd.


Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2008 r. nr 223, poz. 1458 /.

Tekst do pobrania stąd.

 


 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO