Umundurowanie, legitymacje, dystynkcje

Wygląd strażnika - umundurowanie, noszone odznaki służbowe i dystynkcje określa:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) /Dz.U.1998.112.713 z późniejszymi zmianami (Dz.U.2004.227.2297)/

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory:
1) umundurowania,
2) dystynkcji,
3) legitymacji,
4) znaków identyfikacyjnych
- strażników gminnych (miejskich) oraz warunki i sposób ich noszenia.

§ 2. 1. Strażnikowi gminnemu (miejskiemu), zwanemu dalej "strażnikiem", przysługuje umundurowanie.
2. Podstawowym umundurowaniem strażnika jest ubiór służbowy.
3. W zależności od wykonywanych czynności służbowych, poza ubiorem służbowym strażnikowi może przysługiwać ubiór:
1) wyjściowy,
2) specjalny.

§ 3. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego są:
1) wiatrówka męska i damska w kolorze ciemnogranatowym,
2) spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju prostym,
3) spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju zwężonym, wpuszczane w obuwie,
4) spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym,
5) koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem,
6) koszula w kolorze błękitnym z krótkim rękawem,
7) koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym,
8) sweter w kolorze ciemnogranatowym typu półgolf lub "serek",
9) czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym w kolorze czarnym,
10) czapka zimowa z daszkiem i nausznikami w kolorze ciemnogranatowym ocieplana,
11) czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogranatowym,
12) kapelusz damski,
13) kurtka 3/4 w kolorze ciemnogranatowym z podpinką,
14) kurtka uniwersalna krótka w kolorze ciemnogranatowym z podpinką.
2. Wzory ubioru służbowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru wyjściowego są:
1) marynarka męska i damska dwurzędowa w kolorze ciemnogranatowym,
2) spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju prostym,
3) spódnica damska o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym,
4) koszula w kolorze białym z długim rękawem,
5) koszula w kolorze białym z krótkim rękawem,
6) czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym w kolorze czarnym,
7) kapelusz damski,
8) płaszcz męski i damski letni w kolorze ciemnogranatowym,
9) płaszcz męski i damski zimowy w kolorze ciemnogranatowym.
2. Wzory ubioru wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru specjalnego są w szczególności:
1) kombinezon,
2) kurtka,
3) spodnie długie,
4) spodnie krótkie,
5) koszulka typu polo
- stosowane przy wykonywaniu czynności specjalistycznych.
2. Przedmioty umundurowania, o których mowa w ust. 1, są w kolorze ciemnogranatowym i posiadają jaskrawe oznakowanie.
3. Ubiór specjalny powinien być oznakowany na wysokości górnej części tułowia, zarówno z przodu jak i z tyłu, napisami o treści "Straż Gminna" ("Straż Miejska").
4. Dopuszcza się dodatkowe oznakowanie taśmami odblaskowymi w kolorze żółtym ubioru specjalnego oraz noszenie kurtki w kolorze żółtym odblaskowym.
5. Wzory ubioru specjalnego oraz jego oznakowanie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.


§ 6. Składnikami uzupełniającymi do umundurowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, są:

1) ocieplacz w kolorze ciemnogranatowym,

2) peleryna w kolorze ciemnogranatowym,

3) pas główny skórzany w kolorze czarnym,

4) obuwie męskie i damskie w kolorze czarnym,

5) krawat w kolorze czarnym,

6) szalik w kolorze ciemnogranatowym,

7) rękawiczki w kolorze czarnym,

8) skarpety w kolorze ciemnogranatowym.

9) ochronne nakrycie głowy,

10) kamizelka służbowa.


§ 7. 1. Na nakryciach głowy umieszcza się emblemat orła stylizowanego oraz otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-granatowym.

2. Wzory nakryć głowy oraz stylizowanego wizerunku orła w koronie określają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.


§ 8. 1. Sznur galowy koloru żółtego upina się do marynarki wyjściowej na prawym ramieniu.

2. Wzór sznura galowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.


§ 9. 1. Guziki do munduru służbowego i wyjściowego są koloru żółtego i zawierają stylizowany wizerunek orła w koronie.

2. Lamówka koloru żółtego, o szerokości 3 mm, jest wszywana wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek spodni.


§ 10. 1. Do umundurowania strażnika wprowadza się dystynkcje służbowe, które są noszone na naramiennikach ubioru służbowego i wyjściowego.

2. Wzory dystynkcji na naramiennikach określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.


§ 11. 1. Dopuszcza się noszenie:

1) kurtki służbowej 3/4 wymiennie z zimowym lub letnim płaszczem wyjściowym,

2) koszul służbowych błękitnych wymiennie z koszulami wyjściowymi białymi.

2. Nakrycia głowy mogą być stosowane zamiennie.

3. Strażnikowi zabrania się noszenia składników umundurowania:

1) w połączeniu z elementami ubioru cywilnego oraz z przedmiotami, które naruszają powagę munduru,

2) których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza powagę munduru.


§ 12. Strażnik jest obowiązany nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.


§ 13. 1. Strażnik, na czas pracy w straży, otrzymuje legitymację służbową, zwaną dalej "legitymacją", bezpośrednio po zatrudnieniu w straży.

2. W legitymacji umieszcza się fotografię strażnika w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się: numer legitymacji, stanowisko, imię i nazwisko, numer indywidualnego znaku identyfikacyjnego, termin ważności; wpisy potwierdza się za pomocą właściwych pieczęci urzędowych.

3. Wzór legitymacji strażnika określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.


§ 14. 1. Strażnik, na czas pracy w straży, otrzymuje znak identyfikacyjny, który nosi na lewej górnej kieszeni ubioru służbowego i wyjściowego.

2. Wzór znaku identyfikacyjnego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.


§ 15. Na ubiorze służbowym i wyjściowym umieszcza się na rękawach, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, emblemat gminy, w której strażnik jest zatrudniony, w kształcie wydłużonego owalu o wymiarach 120x105 mm +/- 10 mm.


§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 13 i 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. (poz. 713)Załącznik nr 1 - WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO

Image
Rys. 1. Zestaw służbowy z koszulobluzą
Image
Rys. 2. Zestaw służbowy z wiatrówką
Image
Rys. 3 i 4. Zestawy służbowe z koszulami z krótkim rękawem
Image
Rys. 5 i 6. Zestawy służbowe ze swetrami
Image
Rys. 7. Zestaw służbowy z kurtką uniwersalną krótką
Image
Rys. 8. Zestaw służbowy z kurtką 3/4

Załącznik nr 2 - WZORY UBIORU WYJŚCIOWEGO

Image
Rys. 1. Zestaw wyjściowy z marynarką dwurzędową
Image
Rys. 2. Zestaw wyjściowy z koszulą białą z krótkim rękawem
Image
Rys. 3. Zestaw wyjściowy z płaszczem zimowym
Image
Rys. 4. Zestaw wyjściowy z płaszczem letnim

Załącznik nr 3 - WZORY UBIORU SPECJALNEGO

Image
Rys. 1. Przykłady oznakowania ubioru specjalnego.
Minimalna wysokość liter 25 mm z przodu i 50 mm z tyłu. Zalecany jest srebrzysty kolor liter na żółtym odblaskowym tle.

Załącznik nr 4 - WZORY NAKRYĆ GŁOWY

Image
Rys. 1. Czapka służbowa okrągła dla inspektora i strażnika
Image
Rys. 2. Czapka służbowa okrągła z jednym galonem dla naczelnika, zastępcy naczelnika, kierownika referatu
Image
Rys. 3. Czapka służbowa okrągła z dwoma galonami dla komendanta i zastępcy komendanta
Image
Rys. 4. Kapelusz damski
Image
Rys. 5. Czapka typu sportowego
Image
Rys. 6. Uszanka z daszkiem

Załącznik nr 5 -
WZÓR STYLIZOWANEGO WIZERUNKU ORŁA W KORONIE

Image
1. Dla straży gminnej
Image
2. Dla straży miejskiej
Stylizowany wizerunek orła tłoczony z metalu koloru żółtego lub haft komputerowy żółty na tle granatowym. Wymiary 55 mm × 55 mm.

Załącznik nr 6 - WZÓR SZNURA GALOWEGO

Image
Sznur galowy w kolorze żółtym jednakowy dla wszystkich strażników

Załącznik nr 7 - WZORY DYSTYNKCJI NA NARAMIENNIKACH


Załącznik nr 8 - WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ STRAŻNIKA STRAŻY GMINNEJ (MIEJSKIEJ)

1. Wzór legitymacji dla straży miejskiej

Image
Pierwsza strona legitymacji:
- legitymacja pokryta giloszem koloru żółtego,
- napisy w kolorze czarnym.

Image
Odwrotna strona legitymacji:
- gilosz jak na stronie 1,
- stylizowany orzeł straży miejskiej,
- napisy w kolorze czarnym.
Uwaga:
Legitymacja jest dwustronnie laminowana folią plastikową.

2. Wzór legitymacji dla straży gminnej

Image
Pierwsza strona legitymacji:
- legitymacja pokryta giloszem koloru żółtego,
- napisy w kolorze czarnym.

Image
Odwrotna strona legitymacji:
- gilosz jak na stronie 1,
- stylizowany orzeł straży gminnej,
- napisy w kolorze czarnym.
Uwaga:
Legitymacja jest dwustronnie laminowana folią plastikową.

Załącznik nr 9 - WZORY ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO

Image
1. Dla straży gminnej
Image
2. Dla straży miejskiejTekst jednolity aktu prawnego udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa LexisNexis
 


 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA

 

WSPÓŁPRACA i PARTNERSTWO

 

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ