Przetarg na dostawę paliwa

SM.341-01/15

Straż Miejska w Zabrzu

ul. Stalmacha 9, 41-800 Zabrze

tel. 032 271-24-51; 032 271-80-52; 032 370-15-43

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zabrze, dnia 17.11.2015 r.


Straż Miejska w Zabrzu ogłasza: przetarg nieograniczony na: "Dostawę paliw do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Zabrzu"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie Zamawiającego:

www.strazmiejska.zabrze.pl SIWZ

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Zabrzu. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8,

Usługa polega na zapewnieniu: dostawy paliw (rodzaj paliw: benzyna b.o. 95, olej napędowy) do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Zabrzu od stycznia 2016 r.

Dostawy będą realizowane całodobowo na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiorników paliwowych w wybranych na terenie miasta Zabrze stacjach dostawcy.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - waga kryterium - 100%, specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać: w siedzibie Zamawiającego, ul. Stalmacha 9, pok. 3 (sekretariat Straży Miejskiej w Zabrzu); na stronie Zamawiającego: www.strazmiejska.zabrze.pl SIWZ

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami: Mirosława Uziel-Kisińska tel. 032 271-24-51 wew. 105 w godz. od 07:30 do 15:30

Wadium: w niniejszym postępowaniu nie obowiązuje

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Zabrze ul. Stalmacha 9, pok. 3 (sekretariat Straży Miejskiej w Zabrzu).

Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2015 r. o godz. 24:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2015 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego, sala główna (parter budynku).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy określonych w SIWZ zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

Wymagane dokumenty m.in.:

L.p.

Wymagany dokument:

1.

Wypełniony Formularz Oferty.

2.

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej


 

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP

 

MONITORING JAKOŚCI POWiETRZA